Planety w astrologii
Planety w astrologii

Planety w astrologii

Planety w astrologii: Kiedy mówimy o “planetach” w astrologii, często faktycznie nie mamy na myśli TYLKO planet, ale różne ciała niebieskie w naszym Układzie Słonecznym. Słońce i Księżyc reprezentują dwa światła w horoskopie każdego z nas, które mają większy wpływ niż jakakolwiek planeta, a tak naprawdę nie są planetami, lecz gwiazdą i satelitą Ziemi.

Badanie planet w astrologii

Nie powinniśmy również lekceważyć wpływu niektórych asteroid i karłowatych planet, zwłaszcza teraz, gdy Pluton został zdegradowany do statusu karłowatej planety, a wciąż rządzi znakiem Skorpiona. Dyskutowano również na temat Ceres, która wykazuje podobne cechy znaku Panny, ale to musi zostać ustalone w przyszłych dogłębnych analizach astrologicznych.

Ciała niebieskie w astrologii

Położenie każdego ciała niebieskiego w horoskopie jest faktyczną projekcją jego aktualnej pozycji w przestrzeni na ekliptykę. Mówiąc to, musimy zawsze pamiętać, że znaki zodiaku nie są realistyczne. Nie są one definiowane przez gwiazdozbiory i reprezentują wyobrażone sektory ekliptycznego pasa, zaczynając od punktu równonocy wiosennej – początku wiosny – punktu, w którym ziemski równik niebieski przecina ekliptykę.

Oprócz Słońca, Księżyca i wszystkich innych ciał w Układzie Słonecznym, często używamy Węzłów Księżycowych w naszych interpretacjach jako silnych znaczników zdarzeń karmicznych i ewolucji duszy. Węzły nie są materialne. Są one definiowane jako punkty na trajektoriach Księżyca (Węzły Księżycowe) i planet (Węzły Planetarne), w których przecinają ekliptykę. – Planety w astrologii

Planety w astrologii

Aby prawdziwie zrozumieć, jak każdą planetę należy interpretować w astrologicznej lekturze, musimy widzieć każdą z nich jako specjalną jednostkę z pozytywnymi i negatywnymi cechami, stronami, których nie rozumiemy i tymi, które służą nam dobrze lub nawet powodują ekscytację.

Choć każda z planet i świateł w naszych podstawowych interpretacjach odnosi się do różnych obiektów, kolorów lub liczb, najlepiej rozumiemy je poprzez relacje, które nawiązujemy z nimi na nieświadomym poziomie. Każde ciało niebieskie ma swoją historię do opowiedzenia, charakter do przedstawienia i uczucie, które wzbudza w nas, gdy myślimy o osobie z naszego życia reprezentowanej przez to ciało w naszym horoskopie.

Sprawdź opis danej planety w astrologii:

Według jednego z filozoficznych podejść, mówi się, że żaden człowiek naprawdę by nie istniał, gdyby nie było relacji w naszym życiu, ponieważ nie byłoby nikogo, kto by świadczył o naszym istnieniu. Gdybyśmy nie mieli relacji, próbka, która definiuje to, co jest – była by stracona. Jesteśmy w dużej mierze definiowani przez nasze relacje, a całe koło zodiaku składa się z przeciwieństw, które musimy rozwiązać w tym życiu. Planety wydają się istnieć tylko po to, aby uchwycić całe osobowości i charaktery, tak abyśmy mogli używać ogólnych informacji do opisania naszych wewnętrznych stanów i relacji. – Planety w astrologii

Każda planeta rządzi jednym lub dwoma znakami w kole zodiakalnym, a wszystkie planety najlepiej opisać jako skoncentrowane energie znaków, którymi rządzą. Będziemy je postrzegać jako jednostki dodatkowo zabarwione przez znaki, w których się znajdują, a ich godności będą mówić o ich zdolności do zakorzenienia się w określonej pozycji i dawania z siebie jak najlepszego dla wzbogacenia naszego życia.– Planety w astrologii

Aby prawdziwie zrozumieć astrologię, musisz znaleźć sposób na prawdziwe zrozumienie każdej osoby, która pojawia się w twoim życiu, bez względu na trudności w waszych relacjach. W ten sposób każda planeta będzie oczywiście dobrze zrozumiana w twoim własnym horoskopie, i wreszcie będziesz w zgodzie z światem i gotowy, aby dzielić się swoją wiedzą z innymi ludźmi.

Jeśli wciąż masz konflikty lub masz trudności z wybaczaniem komuś w swoim życiu, myśl o swoich klientach jako partnerach w pracy, jako równych, którzy dadzą tyle samo, ile dostaną. Każda konsultacja astrologiczna jest lekcją dla obu stron zaangażowanych, i nigdy nie powinieneś lekceważyć wpływu, jaki ta planeta siedząca przed tobą ma na twoje życie. – Planety w astrologii


Aspekty

Kiedy mówimy o astrologicznych interpretacjach wszelkiego rodzaju, zrozumienie znaczenia aspektów i ich miejsca w naszym podejściu jest niezwykle ważne dla każdej analizy. Bez nich możemy jedynie wyczuć atmosferę lub rozpoznać pewne cechy danej osoby, ale nie będziemy w stanie zrozumieć relacji, jakie mają one w swoim życiu, relacji między ich rodzicami oraz więzi emocjonalnych, które ich definiują. Jeżeli myślimy o naszym horoskopie jako o graficznej prezentacji naszego DNA, zauważamy, że aspekty są podobne do więzi między dwoma łańcuchami DNA. Bez nich żadna historia nie byłaby połączona, i nie otrzymalibyśmy obrazu relacji, które wydają się być istotne dla naszego istnienia na Ziemi. – Planety w astrologii

Definicja

Aspekt reprezentuje jeden z konkretnych kątów, które powstają w projekcjach różnych ciał niebieskich, krawędzi domów lub punktów wyobrażonych na okręgu zodiakalnym. Ich głównym zadaniem jest nadanie dynamiki naszemu horoskopowi, reprezentowanie relacji między różnymi bytami i ukazywanie przepływu czasu poprzez orbity i prędkość planet. Każdy aspekt stanowi pewien punkt widzenia, sposób, w jaki jedno ciało niebieskie obserwuje drugie.

Jeśli aspekt jest pozytywny i łatwy, energia będzie płynęła, a zauważymy, że zaangażowane byty spojrzą na siebie życzliwie, patrząc na siebie z miłością, podziwem lub po prostu wsparciem i akceptacją. Napięcie, które pojawia się w wyznaniowych aspektach, można przezwyciężyć tylko poprzez podniesienie świadomości i zrozumienie, że potrzebna jest dodatkowa energia, aby naprawić to, co jest złamane, lub zagoić rany, które pozostają w naszym dziedzictwie. – Planety w astrologii

Jeśli spojrzymy na każde ciało niebieskie jak na osobę pełniącą określoną rolę w naszym życiu, zauważymy, że jego pozycja w znaku reprezentuje samą rolę, a dom, w którym się znajduje, reprezentuje miejsce lub obszar życia, w którym się pojawiają i manifestują. Natomiast aspekty reprezentują relacje, jakie nawiązali. W zależności od roli, którą sami decydujemy się odegrać, zobaczymy, że największa polaryzacja z innymi ludźmi wynika z zajęcia pozycji kwadratu lub przeciwstawnych w naszych horoskopach.

Pamiętajmy, że nie istnieje takie coś jak “idealny moment w czasie”, kiedy wszystkie planety ułożą się w doskonały przepływ energii. Nie bylibyśmy tutaj, na Ziemi, gdyby nie było czegoś, czego powinniśmy nauczyć się na naszej drodze do oświecenia, a wyzwania stanowią ścieżkę ku niemu. Choć ludzie o łagodnym usposobieniu, z wieloma pozytywnymi aspektami w swoim horoskopie, mają wystarczająco dużo łatwości i jasności w swoim życiu, często brakuje im silnego wewnętrznego impulsu motywacyjnego i potrzeby walki o nowe osiągnięcia, jeśli nie mają żadnych wyzwań do rozwiązania. – Planety w astrologii

Dlatego widzimy tak wielu ludzi o “dobrych horoskopach”, którzy nie osiągają niczego wielkiego w swoim życiu, podczas gdy ci, którzy stawiani są największym wyzwaniom, często wykorzystują tę niekontrolowaną energię swoich problemów i kierują ją w kierunku, który sprawia im szczęście. Na naszej drodze do szczęścia ci z nas, którzy muszą walczyć o satysfakcję, często skaczą o krok dalej niż ci, którzy urodzili się nieco szczęśliwsi, i wszyscy mamy ważne role w większym porządku rzeczy. – Planety w astrologii

“Ptolemejskie” Aspekty

Współczesna astrologia uznaje wiele relacji kątowych jako mniej istotne aspekty, ale musimy oddzielić te, które mają długą tradycję i podstawową rolę we wszystkich interpretacjach od tych o mniej zauważalnych manifestacjach. Znane jako “Ptolemejskie Aspekty”, te pięć głównych relacji w horoskopie danej osoby jest postrzegane jako kąty o 0, 60, 90, 120 i 180 stopniach.

Niektórzy astrologowie uważają, że relacje 30° i 150° są niemal tak samo ważne jak pozostałe, ponieważ wydają się reprezentować dwa brakujące punkty w 30-stopniowym podziale okręgu. Niemniej jednak, główne aspekty widziane przez tradycyjną astrologię i zdefiniowane przez Ptolemeusza zawsze są następujące:

Koniunkcja

Koniunkcja to aspekt o 0 stopniach, z dozwolonym polem orba do 17 stopni, jeśli uczestniczy w niej Słońce. Mówi o jedności Ja i ma zarówno pozytywne, jak i negatywne konotacje, w zależności od natury uczestniczących bytów. Jeśli zły wpływ planety dotyka innej planety, zwłaszcza jeśli jej godność jest niska, koniunkcję uważamy za wyzwaniem dla tej planety. Z drugiej strony, jeśli beneficjent uczestniczy w koniunkcji, będzie postrzegany jako wspierający aspekt, zwłaszcza dla malefika będącego w koniunkcji z tą wspierającą planetą. – Planety w astrologii

Musimy pamiętać, że nie ma takiej rzeczy jak “pozytywne i negatywne planety”. Jedynym problemem, który tworzy wyzwanie, jest nasza ludzka perspektywa i sposób, w jaki je obserwujemy. Saturn jest więc złowrogi z naszego punktu widzenia, ciemny i naciskający na nas z cienia, ale jest to tylko część ludzkiej natury, która skłania nas do unikania odpowiedzialności, mając trudności z radzeniem sobie z nieświadomymi energiami, które raczej odrzucamy. – Planety w astrologii

W swoim najbardziej pozytywnym aspekcie Saturn jest naszą najgłębszą wiarą, naszym związkiem z Bogiem i naszą zdolnością do wzięcia życia we własne ręce, bycia dorosłym, zdolnym, silnym i z jasno określonymi granicami. W podobny sposób Wenus może być dla nas łaskawa, kochająca i piękna, ale także w pewien sposób szkodliwa, skłaniająca nas do obżarstwa, lenistwa lub cudzołóstwa. To wszystko zależy od perspektywy. – Planety w astrologii

Szczególnym przypadkiem koniunkcji, o którym musimy wiedzieć, jest tzw. koniunkcja cazimi, i występuje tylko z Słońcem. To dokładna koniunkcja, która mieści się w polu orba nie przekraczającym 16 minut, a planeta, która zbliża się tak blisko do Słońca, jest mówiona, że jest “w sercu Słońca” lub “w sercu Króla”. – Planety w astrologii

Jest to pozycja, która mówi o błogosławieństwie dla planety w pytaniu, ponieważ jest chroniona przez największą bóstwo – gwiazdę, która daje nam życie. Zawsze wskazuje na osobę “objętą miłosierdziem Bożym”, protegowaną i ulubioną osobę kogoś zajmującego wysoką pozycję. W odległości do 8 stopni od Słońca, wszystkie inne koniunkcje z nim pozostawiają planetę w swoim “cieniu” i są tradycyjnie postrzegane jako spalone. – Planety w astrologii

Opozycja

Opozycja to aspekt 180 stopni, który umieszcza byty na dwóch najodleglejszych punktach w okręgu zodiakalnym. Każda opozycja mówi o “Innych” i o napięciu oraz wyzwaniu przyjmowania różnic, jakie mamy z innymi ludźmi. Pokazuje to przez naturę Urana jako potrzebę uwolnienia, oddzielenia, podziału świata i wszystkich w nim na “dobrych i złych”, widząc rzeczy w kategoriach czarnego i białego. Głównym wyzwaniem opozycji jest zaakceptowanie, że zupełnie różne rzeczy mają wspólny punkt, i że każde znak w zodiaku wydaje się po prostu odzwierciedlać ten naprzeciwko niego. – Planety w astrologii

Każda opozycja jest wspólnym gruntem, na którym możemy ujrzeć, kim naprawdę jesteśmy, i zamiast przerzucania winy, szukania wad u innych i walki z innymi, aby osiągnąć punkt wolności, musimy przyjąć nasze podobieństwa i zdać sobie sprawę, że to, co naprawdę nas irytuje u innych ludzi, odzwierciedla nasze własne słabości. – Planety w astrologii

Sekstyl

Sekstyl to kąt 30 stopni między ciałami niebieskimi. To wspierający aspekt o naturze Wenus, co sprawia, że jest łatwo ugruntowujący, materializujący i przyjemny, zwykle wspierający nas miłością, wdzięcznością i akceptacją. To aspekt przyjemności ziemskich i mówi o połączeniu emocjonalnym, tak samo jak fizycznym, więc daje wgląd w relację osoby z jej ciałem i fizjologią. Nie powinno się tego przegapić w przypadku wyzwań, gdy planety, które pierwotnie były w sekstylu, zostają zabrane przez swoich władców, tworząc kwadrat lub opozycję, co może prowadzić do tendencji zniszczenia siebie, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. – Planety w astrologii

Trójka

Trójka to relacja 120 stopni między bytami w okręgu zodiakalnym. To wspierający aspekt o naturze Jowisza, co może sprawić, że jest trudny do ugruntowania, ale daje ochronę, wiedzę, spokój i perspektywę. Rzeczy w naszym życiu, które trwają, zawsze są postrzegane przez pryzmat wizji i oczekiwań trójki, i zobaczymy, że ludzie z długotrwałymi przyjaźniami i trwałymi związkami mają tę atmosferę w swoich horoskopach.

Bez względu na to, czy w tym aspekcie uczestniczą beneficjentne, czy malefikowe planety, będą one chronić nas i pokazać nam kierunek, który powinniśmy podjąć. To aspekt nadziei i wierzeń, zdolny zmienić naszą perspektywę poprzez relacje z ludźmi, którzy mają wiedzę i szerokość umysłu, aby zaakceptować nasze różne strony, których czasami nie dostrzegamy w pełni. – Planety w astrologii

Kwadrat

Kwadrat to 90-stopniowy kąt utworzony przez ciała niebieskie w horoskopie danej osoby. To wyzywający aspekt o naturze Marsa, wprowadzający napięcie i złość do naszego życia. To aspekt “zewnętrznych wpływów”, które złamią nasze granice i uczynią nas podatnymi na zmiany narzucone nam przez innych ludzi i okoliczności poza naszą kontrolą.

O ile opozycje mają jasność w bezpośrednim konflikcie i relacjach, które możemy naprawić, kwadratowe aspekty wydają się wyginać naszą energię i koncentrację, wpuszczając zbyt wiele nieznanych i nieodpowiadających rzeczy do naszego świata. To typowy aspekt manipulacji i postaci drugoplanowych, które biorą na siebie duże role w sytuacjach i związkach, które nie są ich do oceniania ani ingerowania. – Planety w astrologii


Mniejsze Aspekty

Mniejsze aspekty to aspekty o mniejszym wpływie, zwykle interpretowane tylko w nowoczesnej astrologii i postrzegane głównie przez cechy osobowości i okoliczności wspierające, które nie manifestują się tak wyraźnie jak te widziane przez aspekty przedstawione powyżej. Te relacje kątowe oficjalnie uwzględniają aspekty 30 i 150 stopni, zwane odpowiednio Pół-Sekstyl i Kwinkunks (Niespójny), i będą miały największy wpływ spośród wszystkich mniejszych aspektów.

Kwinkunks to relacja, która reprezentuje naturalne pole orb między naszym pierwszym a ósmym domem i mówi o naszych cieniach, rzeczach, z którymi trudno nam się pogodzić, o zmianie, a w skrajnych przypadkach – o śmierci. To sprawia, że jest on interesujący i badany przez wielu, ale wciąż ma mniejszy wpływ na nasze życie niż aspekty ptolemejskie. Oprócz nich powinniśmy zdawać sobie sprawę, że Pół-Kwadrat (45°) jest czymś w rodzaju “małego kwadratu”, mówiącym o kłótniach i małych nieporozumieniach, tak jak Pół-Sekstyl mówi o tych małych gestach wsparcia, których często nie zauważamy. – Planety w astrologii

Dodając do listy, inne mniejsze aspekty to zwykle nietypowe podziały pełnego okręgu 360 stopni, więc zobaczymy, że Nowila (Nonagen) to relacja kątowa 40° (jedna dziewiąta całości okręgu), Kwintyl to relacja kątowa 72° (jedna piąta całości okręgu), itp. Choć wszystkie te aspekty, wraz z dodatkowymi Septile, Wigintile, Decile lub innymi mniejszymi aspektami, które napotkasz, nadają pewien blask horoskopowi, nie zawsze będzie miejsce na tak dogłębną analizę osobistą, chyba że zrobimy z nich nasze główne kierunki badawcze lub interpretacyjne. – Planety w astrologii

Orby

Orb to odległość od dokładnego aspektu, czyli połączenie między bytami, które mają mniej niż jeden stopień w odniesieniu do opisanych powyżej relacji kątowych. Chociaż istnieją limity orbów i odległości od dokładnych kontaktów, które nadal mogą być odczuwane i brane pod uwagę, przekonamy się, że konflikty i wsparcie można odczuć nawet jeśli orb jest znacznie większy niż potrzebowalibyśmy, aby uznać je za istotne.

Na przykład planety w tym samym znaku, z jedną ustawioną na pierwszym stopniu, a drugą na ostatnim, nadal będą miały wiele do podzielenia. Chociaż ich orb może wynosić 29 stopni, a ich koniunkcja nie jest nawet rozpoznawalna według dopuszczalnych orbów, poza możliwym Pół-Sekstylu, wciąż będą miały tego samego władcy i będą pod wpływem tego samego ciała niebieskiego. Te planety będą w oczywistym związku, nawet jeśli nie jest on rozpoznawany jako typowa koniunkcja. Podobnie planety w znakach, które tworzą naturalny trygon, dobrze się rozumieją, nawet jeśli są w orbicie kwadratu utworzonego przez poprzedni znak. – Planety w astrologii

Mniejsze aspekty działają na mniejszych orbach i nie zobaczymy ich wpływu w życiu osoby, chyba że są dokładne lub bardzo bliskie dokładności (do maksymalnie 2 stopni). Z drugiej strony, aspekty ptolemejskie będą odczuwane nawet jeśli nie są już uważane za aspekty, ponieważ wspólne lub powiązane elementy lub jakości planet sprawią, że zobaczą siebie nawzajem w określonym świetle. Słońce tworzy duże koniunkcje, rozświetlając światło daleko poza punktem, gdzie niektóre odległe planety znikną, rozprzestrzeniając się na 17 stopni okręgu zodiakalnego, czasami nawet więcej. – Planety w astrologii

Z drugiej strony, planeta taka jak Pluton, niewidoczna gołym okiem, nie działa tak silnie na orbach większych niż kilka stopni. W zależności od samego aspektu, zobaczymy, że dzielenie znaku w koniunkcji lub elementu w trygonie będzie miało większy możliwy orb i większy wpływ niż “wenusowski sekstyl” rozprzestrzeniający się na 6 stopni efektywnych orbach w aplikacji. – Planety w astrologii

Możemy bardziej lub mniej precyzyjnie określić wpływ każdego aspektu, ale celem naszej nauki jest osiągnięcie punktu zrozumienia relacji, abyśmy mogli poczuć siłę wszystkich zaangażowanych ról. Żaden aspekt nie jest taki sam, a manifestacja każdego z nich będzie zależeć od wielu różnych czynników, począwszy od wielkości ciała niebieskiego, emitowanego światła, rodzaju samego aspektu, domu, którym rządzą poszczególne zaangażowane planety, od jego bliskości lub efektu mijającego, itp. Jeśli chcemy zrozumieć “dopuszczalne orby”, nasze własne zrozumienie każdego zaangażowanego elementu musi być obszerne. – Planety w astrologii

ASPEKTYAPLIKACJASEPARACJA
Koniunkcja10°
Sekstyl
Kwadratura
Trójkąt
Opozycja
Mniejsze Aspekty
DOZWOLONY ORB

Planety bez aspektów

Jeśli zauważamy planetę, która nie ma bliskiej bliskości żadnego aspektu w horoskopie danej osoby, jej rola w ich życiu może prowadzić do samotności, izolacji oraz braku wsparcia i zrozumienia ze strony zewnętrznego świata. W takim przypadku musimy obserwować władcę tej planety i zwrócić uwagę na aspekty, jakie tworzy, ponieważ często ukrywają się one poniżej powierzchni i mają znacznie więcej “off-the-grid” znaczenia niż główna pozycja planety.

Tylko w przypadku, gdy ta planeta znajduje się w znaku własnej władzy (na przykład, jeśli Wenus nie tworzy aspektów w Byku), możemy przypuszczać, że jej przeznaczeniem jest odkrycie samej siebie poprzez samotność i skierowanie wszystkiego, co dany znak ma do zaoferowania na własną rękę. Gdy to się zdarza, jest to sygnał, że dodatkowa uwaga powinna być skierowana w tę stronę, abyśmy mogli odnaleźć związek z tą stroną naszej osobowości, zamiast ją zaniedbywać i pozwalać jej pogrążyć się w zapomnieniu. – Planety w astrologii

Księżycowa Droga

Kiedy Księżyc przechodzi ostatni aspekt na swojej drodze przez znak, mówimy, że jest pusta droga. Jeśli znajdujemy go w takim stanie w horoskopie danej osoby, oznacza to, że ich dusza szuka samotności i wewnętrznego uznania, w podobny sposób jak balsamiczny Księżyc, który kończy jeden cykl, aby przygotować się do nowego. Jest to pozycja, która mówi o samotności tak samo, jak o doświadczeniu, a potrzeba emocjonalnego uznania jest silna i często dotkliwa. Ważne jest tutaj, aby obserwować władcę Księżyca i zobaczyć, czy prowadzi Księżyc do nowego początku, czy też całe życie jest oczyszczeniem i odkrywaniem wewnętrznej prawdy. – Planety w astrologii

Generalnie musimy pamiętać, że to Księżyc mówi o momentach, kiedy “nic się nie dzieje”. Kiedy jest ustawiony w ten sposób w horoskopie danej osoby, niesie on głęboko zakorzenioną wiadomość, że “nic się nie stało” w momencie ich narodzin. Patrząc z tej perspektywy, może to być bardzo samotna i przygnębiająca pozycja, która uniemożliwia płynny emocjonalny kontakt z innymi ludźmi. – Planety w astrologii

Aby pokonać jej wyzwania, odwaga nie będzie wystarczająca, a osoba będzie musiała pracować nad konkretnymi sprawami rodzinnymi, które doprowadziły do tego punktu. Stawić czoła czasom, gdy byli zaniedbywani i zaakceptować tych, którzy sprawili, że czuli się w ten sposób, to jedyny przebaczenie, którego potrzebują, aby odnaleźć wolność w nadchodzącym znaku, który odwiedzi ich natalny Księżyc. – Planety w astrologii


Dostojeństwa planetarne

Dostojeństwo planety w określonej pozycji mówi nam o tym, jak ta planeta czuje się tam, gdzie się znajduje. Podczas gdy aspekty pozwalają nam zrozumieć przepływ energii entitetów w naszym horoskopie, dostojeństwo pokaże nam podstawowy poziom energii i zdolność do zakorzenienia się poprzez określony symbol. Wrażenia związane z Wenus w Byku, Rybach lub Skorpionie będą miały ogromne znaczenie, a jeśli jej dostojeństwo jest niskie, poczucie własnej wartości osoby może się obniżyć, winę przejmie kontrolę, a piękno i miłość będą wydawać się bardziej odległe. – Planety w astrologii

To można odnieść do dowolnej planety lub ciała niebieskiego w naszym horoskopie, i rzeczywiście ważne jest zrozumienie, które z naszych wewnętrznych natur ma silne korzenie, sprawiając, że czujemy się twórczo pewni siebie i silni, a które nie. – Planety w astrologii

Dostojeństwo istotne i przypadkowe

W praktyce obserwujemy dwa rodzaje dostojeństwa – istotne i przypadkowe. Dostojeństwo istotne najlepiej opisuje wrażenie, jakie planeta ma w znaku, w którym się znajduje. Dostojeństwo przypadkowe mówi nam natomiast o wrażeniu, jakie planeta wywołuje na bardziej osobistym poziomie, będąc umieszczoną w konkretnym domu w naszym horoskopie. Jeśli jedna planeta ma silne dostojeństwo istotne (na przykład Mars w Koziorożcu), może nadal mieć niskie dostojeństwo przypadkowe (Mars umieszczony w czwartym domu), i vice versa.

Zawsze większe znaczenie przywiązywane jest do dostojeństwa istotnego, ale nie należy zaniedbywać dostojeństwa przypadkowego, ponieważ mówi ono o walce lub jakości, które niesiemy na bardzo osobistym poziomie. Ważne jest tu odczuć atmosferę określonych pozycji, aby móc je analizować wraz z dodatkowym symbolizmem poprzez aspekty, dzięki czemu można dokonać syntezy wszystkich informacji i umieścić każdą jednostkę we właściwym miejscu.– Planety w astrologii

Pięć istotnych dostojeństw

Tradycyjnie wyróżnia się pięć istotnych dostojeństw:

  • Dom (Własność) i Zniewaga
  • Wywyższenie i Upadek
  • Tryplicytet
  • Terytoria
  • Oblicze

Jeśli planeta nie posiada żadnego z tych istotnych dostojeństw, nazywana jest planetą obcą, co uważane jest za szkodliwe.

W podejściu nowoczesnym największą wagę przywiązujemy głównie do dwóch pierwszych dostojeństw i rozpoznajemy trzecie. Każdy, kto podejmuje się astrologicznego odczytu, ma zadanie nauczenia się, które znaki i punkty zodiaku dodają siły określonym planetom, a które odejmują ich energię. Pomaga nam to znaleźć sposoby na uzdrowienie siebie, wskazać nasze mocne strony i talenty, pomagając nam polegać na najlepszych jakościach, które niesiemy w sobie. – Planety w astrologii

Jeśli dowiemy się, że nasz Mars jest słaby i w swojej zniewadze lub upadku, daje nam to jasność co do słabości, nad którą musimy pracować, skupiając się na problemach z agresją, złością i energią, która ma trudności w dotarciu do celu. Jeśli osoba ma takie wyzwanie, powinna praktykować inicjatywę i planowanie, aby zwiększyć świadomość i jakość swojego życia. Przez poświęcenie wystarczającej ilości pracy na przepływ energii w pierwszej czakrze, skierowanej na aktywność fizyczną i utrzymanie silnego skupienia, ludzie z takimi i innymi trudnymi pozycjami mogą osiągnąć akceptowalny poziom zadowolenia. – Planety w astrologii

Przeciwności dostojeństw

Dostojeństwa domu i zniewagi zawsze są ustawione na przeciwnych stronach okręgu zodiakalnego, tak samo jak wywyższenie i upadek. Planety rządzą całymi znakami, ale ich wywyższenie jest widoczne poprzez jeden konkretny punkt, chociaż powiemy, że planeta jest wywyższona w całym znaku, w którym ten punkt się znajduje. Dla wyjaśnienia, oznacza to, że Wenus ma punkt wywyższenia na 27. stopniu Ryb, a punkt upadku na przeciwległym 27. stopniu Panny. – Planety w astrologii

Jednak będziemy uważać, że jest wywyższona w całym znaku Ryb, tak samo jak jej energia nie będzie bardzo silna w znaku Panny, niezależnie od stopnia, na którym się znajduje. Jeśli natrafimy na konkretny stopień wywyższenia lub upadku w naszej interpretacji, będziemy go obserwować jako istotny punkt, który opowiada historię dostojeństwa, nawet jeśli jakaś inna planeta lub wierzchołek domu się z nim styka. – Planety w astrologii

Wszystko to wskazuje na naturę przeciwieństwa i relację dobra i złego, nieba i piekła oraz wszelkie polaryzacje, które skłonni jesteśmy dostrzegać w świecie. Kluczem do znalezienia rozwiązań dla jakiegokolwiek trudnego dostojeństwa zawsze tkwi w akceptacji rzeczy, które uważamy za złe. Zarówno zniewaga, jak i upadek mają zadanie nauczyć nas, jak wprowadzić dobre w złe, miłość w nienawiść, życie w śmierć. Nie będzie łatwo wytłumaczyć osobie zanurzonej w zbiorowej świadomości, która naucza nas moralności i prawości, że ich zupełnie inne podejście może być w jakikolwiek sposób dobre. – Planety w astrologii

Jak się uzdrowić?

Aby to lepiej zrozumieć, pomyślmy o oczywistym przykładzie. Jeśli osoba ma Księżyc w Skorpionie w swoim horoskopie, ich dusza pragnie zmiany, transformacji i oddzielenia, podczas gdy całe społeczeństwo opiera się na podejściu, że rodzina przedstawiona przez Księżyc musi być akceptująca, bliska, intymna i stabilna.

Podczas gdy ich główna tendencja może być tworzenie stabilnej rodziny, ich serce zawsze będzie zmierzać ku zmianie, rozstaniom, rozwodowi lub po prostu o wiele głębszym emocjom, niż tego nauczyło ich kolektywne myślenie. W takim przypadku rzeka przodków odgrywa dużą rolę w nieświadomym świecie osoby, sprawiając, że jest wrażliwa na brak miłości, który ją otacza. – Planety w astrologii

W ogólnym ujęciu Księżyc zawsze jest związany z naszą czakrą serca, a jego pozycja mówi o wszystkim, co sprawia, że śmiejemy się i odkrywamy dziecięcą radość w naszym wnętrzu. Z tego punktu zgodzisz się, że znacznie łatwiej jest zaakceptować Księżyc osoby, która znajduje radość i śmiech w hedonistycznych aktywnościach, którymi wypełniony jest Byk, niż osobę, która znajduje prawdziwe szczęście w śmieciarkach, końcu rzeczy, regresji, duchach, a może nawet w śmierci.

Możemy obserwować każde upadki lub zniewagi z podobnej perspektywy i zobaczyć, że natura danej planety po prostu nie dostosowuje się łatwo do określonych okoliczności. Tak jak Księżyc w Skorpionie sprawia, że osoba jest szczęśliwa poprzez najdziwniejsze rzeczy, Wenus w Pannie stworzy kontrolującą maniaczkę, zakochaną w swojej pracy, jeśli jej rodzina pielęgnuje jej poczucie wartości zamiast zmniejszać jej rzeczywiste cechy. – Planety w astrologii

Może to być osoba urodzona z rolą sekretarki, której spełnienie mogłoby polegać na układaniu systemów, planowaniu, kontrolowaniu, a przede wszystkim na wprowadzaniu ładu w świat i czynieniu go funkcjonalnym. Zadaniem jej rodziny jest nauczyć ją, jak w pełni wykorzystać tę potencjalną inteligencję, którą nosi w sobie, zamiast ją ograniczać.

Podobne możliwości leżą przed nami w naszych urodzeniach, niezależnie od tego, jakie planety nam towarzyszą, a jedynym ograniczeniem jest nasza skłonność do oceniania, odrzucania i etykietowania jako dobre lub złe. Właśnie z tego powodu musimy zrozumieć, że poza moralnością, zawsze istnieje dobroć, niezależnie od punktu widzenia, z którego na to patrzymy. – Planety w astrologii


Węzły Księżycowe i Węzły Planetarne

Kiedy mówimy o Węzłach Księżycowych i Planetarnych, musimy zrozumieć, że jest to obszar niewidzialny i niematerialny, ponieważ reprezentują punkty w przestrzeni, w których różne orbity się przecinają, co oznacza, że nie mają wartości materialnej. Ogólnie rzecz biorąc, każda para węzłów ma silne symboliczne znaczenie, łącząc ze sobą dwie przeciwstawne rzeczy, dwa aspekty jednej monety, głowę i ogon.

Starożytni astrologowie używali ich znacznie więcej niż mogłoby się wydawać współczesnym astrologom, a były one związane z reinkarnacją, astrologią życia poprzedniego i karmiczną, a także metodami rozumienia procesów ewolucyjnych w naszych horoskopach. Na poziomie codziennym zauważymy, że węzły planetarne mają silny wpływ na duże wydarzenia, mówiąc o długu, który musi zostać spłacony na poziomie zbiorowym, lub o tym, co całe społeczeństwo zdobyło poprzez postęp (a być może poświęcenia), jakie dokonało. – Planety w astrologii

Czym jest Węzeł Planetarny?

Każdy węzeł reprezentuje punkt spotkania orbity jednego ciała niebieskiego z rozszerzoną płaszczyzną orbity jakiegokolwiek innego ciała niebieskiego. Węzły mogą być praktycznie uzyskane dla dowolnego obiektu poruszającego się w zamkniętej pętli wzdłuż pewnej płaszczyzny, w porównaniu do dowolnego innego obiektu, który robi to samo. Większość z nas już wie, że Księżyc ma swoje

Księżycowe Węzły w odniesieniu do orbity Ziemi wokół Słońca, ale tak samo każda planeta, satelita, asteroida i każda mała planeta w naszym systemie ma swoje węzły. Zarówno Księżycowe, jak i Planetarne Węzły, o których tutaj mówimy, są tymi, które przecinają płaszczyznę orbity Ziemi, ekliptykę. Punkty przecięcia na ekliptyce będą widziane jako projekcje na kołowym kręgu zodiaku i naszym horoskopie, i będą przedstawione przez Południowe i Północne Węzły, czyli punkty, w których badane ciało opada poniżej ekliptyki i wznosi się nad nią, odpowiednio. – Planety w astrologii

W interpretacjach astrologicznych będziemy rozpoznawać węzły każdego ciała niebieskiego jako jego “minusy i plusy” lub innymi słowy – punkty pozytywne i negatywne. Wzniesienie ciała przynosi korzyści, tak samo jak opadanie odbiera energię. Ogólnie rzecz biorąc, oba te punkty są zarówno złowrogie, jak i dobroczynne, ponieważ reprezentują jedność, w której jedno nie funkcjonuje bez drugiego, będąc częścią jedności, którą nie sposób rozdzielić.

Im bardziej będziemy usiłować przypisać każdemu z naszych węzłów jedną konkretną naturę, tym bardziej oddalimy się od faktu, że razem opowiadają historię jednego bytu i naszej duszy, z wszystkimi naszymi poprzednimi i przyszłymi inkarnacjami zgromadzonymi w życiu, w którym się znajdujemy. – Planety w astrologii

Węzły Księżycowe

Wpływ Węzłów Księżycowych zawsze uważano za najważniejszy spośród wszystkich wpływów węzłowych, prawdopodobnie ze względu na nieustanne zmiany położenia węzłów. Wydaje się, że są one najbardziej osobiste ze wszystkich węzłów, i to jest dokładnie powód, dlaczego odgrywają dużą rolę w oprogramowaniu astrologicznym i odczytach horoskopów. Bez zbytniej mistyfikacji musimy zrozumieć, że te punkty w przestrzeni są oddalone od rzeczywistości i podczas gdy inne pozycje w naszym horoskopie możemy zbliżyć poprzez obszar nawyków życiowych lub relacji z reprezentowanymi przez nie ludźmi, węzły te są trudno dostępne.

Cała historia wokół Węzłów Księżycowych sprowadza się zawsze do podobnych znaczeń – pokazywania Południowego Węzła Księżycowego jako ogona smoka, a Północnego Węzła jako jego głowy. W zachodniej astrologii, Północny Węzeł jest uważany za dobroczynny, jako punkt, który daje nam więcej, niż potrzebowaliśmy lub myśleliśmy, że jest możliwe, podczas gdy Południowy Węzeł sprawia, że rezygnujemy z czegoś lub spłacamy dług. W astrologii wedyjskiej natomiast mówi się o Północnym Węźle jako “ustach” lub “głowie” odpowiedzialnej za dług stworzony w Południowym Węźle i zwraca się uwagę na skrajną ostrożność przy korzystaniu z korzyści, jakie oferuje nam nasz Północny Węzeł. – Planety w astrologii

Niezależnie od naszego podejścia do tej kwestii, oba nie będą działać oddzielnie i reprezentują pierwotny zestaw przeciwstawnych jednostek, jako karmiczne przeciwstawienie, które musimy rozwiązać. Możemy wyobrazić je sobie jako dwie części naszej duszy, które mają zadanie połączyć się w jedno. Bez względu na nasze interpretacje planet i punktów domowych bezpośrednio związanych z węzłami, musimy pamiętać, że wszystko, co oddajemy w Południowym Węźle, wróci do nas poprzez Północny Węzeł. W rzeczywistości radość znaleziona w tej cyrkulacji między Węzłami Księżycowymi jest oczywistą prezentacją poziomu ewolucji, na którym znajduje się nasza dusza.

Węzły Księżycowe są częścią naszego Księżyca, coś jak obrazy Księżyca z poprzednich żyć i życia pozagrobowego. Ich główną rolą jest reprezentowanie ewolucji naszej duszy i pokazywanie nam drogi, którą musimy pokonać, ścieżki, na której jesteśmy, i to, co musimy zaakceptować, aby osiągnąć wysokości, których pragniemy. Jeśli władcy Węzłów są w dobrym aspekcie i wzajemnie się wspierają, nasza misja na Ziemi będzie łatwiejsza niż w przypadku konfliktu między nimi. Harmonia między władzami będzie świadczyć o przodkach, którzy stanęli po dwóch stronach, ale znaleźli złoty środek, zdołali rozwiązać konflikt, dając nam silne wsparcie w kierunku naszej własnej ewolucji w tym życiu. – Planety w astrologii

Węzły Księżycowe zawsze reprezentują dziedzictwo genetyczne, sprawy poświęceń i zysków, których nauczyła nas nasza rodzina. Oznaczają rzeczy, które są daleko poza naszym zasięgiem w tym życiu i mówią o naszym punkcie wyjścia, z którego odeszliśmy w naszych poprzednich życiach i punkcie, do którego musimy dotrzeć w nadchodzących życiach. Chociaż nie mamy możliwości pojęcia ich roli i znaczenia, możemy być pewni, że kontakty planet z Węzłami Księżycowymi mówią o ludziach, których już wcześniej spotkaliśmy i tych, których spotkamy ponownie po opuszczeniu tego ciała. – Planety w astrologii

Węzły Planetarne

Każda planeta w Układzie Słonecznym ma swoją parę Węzłów, w których jej płaszczyzna orbity przecina ekliptykę. Podczas gdy Węzły Księżycowe mówią o misji naszej duszy na Ziemi i pokazują nam drogę do ewolucji, Węzły Planetarne koncentrują się na indywidualnych aspektach naszego życia i odnoszą się do specyficznych dziedzin naszego doświadczenia.

Sprawdź opis danego węzła planetarnego:

Interpretacja Węzłów Planetarnych zależy od konkretnych planet, z którymi są związane. Na przykład, węzły Merkurego będą wpływać na naszą komunikację, sposób myślenia i zdolności intelektualne, podczas gdy węzły Wenus będą związane z naszymi związkami, wartościami i zdolnością do cieszenia się życiem. Węzły Marsa będą wpływać na naszą energię, motywację i sposób, w jaki wyrażamy nasze pragnienia, podczas gdy węzły Jowisza będą odnosić się do naszych przekonań, szczęścia i rozwoju duchowego. – Planety w astrologii

Węzły Saturna będą wpływać na nasze struktury, obowiązki i procesy dojrzewania, podczas gdy węzły Uranu, Neptuna i Plutona będą miały wpływ na nasze przemiany, przełomy i dążenie do transformacji.

Węzły Planetarne są ważnym aspektem astrologii karmicznej, ponieważ odzwierciedlają nasze karmiczne zobowiązania i lekcje, z którymi musimy się zmierzyć w danym życiu. Kontakty między planetami a węzłami mogą wskazywać na obecność osób z przeszłych inkarnacji i nasze powiązania z nimi. Ponadto, węzły planetarne mogą również wskazywać na konkretne obszary naszego życia, które musimy rozwijać i zrównoważyć. – Planety w astrologii

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno Węzły Księżycowe, jak i Węzły Planetarne są istotnymi elementami w astrologii, które odzwierciedlają naszą duszę, ewolucję i karmę. Interpretacja tych węzłów zależy od konkretnych planet i ich aspektów w naszym horoskopie, a ich badanie może pomóc nam lepiej zrozumieć nasze życiowe wyzwania, cele i drogę do rozwoju. – Planety w astrologii


You cannot copy content of this page